Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

16/12/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 26117.6
 • 26587.22
 • GBP
 • 28984.26
 • 29448.3
 • HKD
 • 2938.51
 • 3003.52
 • JPY
 • 199.16
 • 206.2
 • USD
 • 23255
 • 23345

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Thế hệ lọc mới - Oil-X Evolution

Thế hệ lọc mới - Oil-X Evolution

Oil X-Evolution
Model Element Model Element Model Element Model Element
AO005ABFX 005AO AA005ABFX 005AA AR005ABMX 005AR ACS005ABMX 005ACS
AO005BBFX 005AO AA005BBFX 005AA AR005BBMX 005AR ACS005BBMX 005ACS
AO005CBFX 005AO AA005CBFX 005AA AR005CBMX 005AR ACS005CBMX 005ACS
AO010ABFX 010AO AA010ABFX 010AA AR010ABMX 010AR ACS010ABMX 010ACS
AO010BBFX 010AO AA010BBFX 010AA AR010BBMX 010AR ACS010BBMX 010ACS
AO010CBFX 010AO AA010CBFX 010AA AR010CBMX 010AR ACS010CBMX 010ACS
AO015BBFX 015AO AA015BBFX 015AA AR015BBMX 015AR ACS015BBMX 015ACS
AO015CBFX 015AO AA015CBFX 015AA AR015CBMX 015AR ACS015CBMX 015ACS
AO020CBFX 020AO AA020CBFX 020AA AR020CBMX 020AR ACS020CBMX 020ACS
AO020DBFX 020AO AA020DBFX 020AA AR020DBMX 020AR ACS020DBMX 020ACS
AO020EBFX 020AO AA020EBFX 020AA AR020EBMX 020AR ACS020EBMX 020ACS
AO025DBFX 025AO AA025DBFX 025AA AR025DBMX 025AR ACS025DBMX 025ACS
AO025EBFX 025AO AA025EBFX 025AA AR025EBMX 025AR ACS025EBMX 025ACS
AO030EBFX 030AO AA030EBFX 030AA AR030EBMX 030AR ACS030EBMX 030ACS
AO030FBFX 030AO AA030FBFX 030AA AR030FBMX 030AR ACS030FBMX 030ACS
AO030GBFX 030AO AA030GBFX 030AA AR030GBMX 030AR ACS030GBMX 030ACS
AO035FBFX 035AO AA035FBFX 035AA AR035FBMX 035AR ACS035FBMX 035ACS
AO035GBFX 035AO AA035GBFX 035AA AR035GBMX 035AR ACS035GBMX 035ACS
AO040GBFX 040AO AA040GBFX 040AA AR040GBMX 040AR ACS040GBMX 040ACS
AO040HBFX 040AO AA040HBFX 040AA AR040HBMX 040AR ACS040HBMX 040ACS
AO045HBFX 045AO AA040HBFX 040AA AR040HBMX 040AR ACS040HBMX 040ACS
AO050IBFX 050AO AA050IBFX 050AA AR050IBMX 050AR ACS050IBMX 050ACS
AO050JBFX 050AO AA050JBFX 050AA AR050JBMX 050AR ACS050JBMX 050ACS
AO055IBFX 055AO AA055IBFX 055AA AR055IBMX 055AR ACS055IBMX 055ACS
AO055JBFX 055AO AA055JBFX 055AA AR055JBMX 055AR ACS055JBMX 055ACS
AO060KBFX 060AO AA060KBFX 060AA AR050JBMX 050AR ACS050JBMX 050ACS
AO150NDFI 150AO AA150NDFI 150AA AR150NDMX 150AR ACS150NDMX 150ACS
AO200NDFI 200AO AA200NDFI 200AA AR200NDMI 200AR ACS200NDMX 200ACS
AO250ODFI 060AO AA250ODFI 060AA AR250ODMI 060AR ACS250ODMX 060ACS
AO300ODFI 060AO AA300ODFI 060AA AR300ODMI 060AR ACS300ODMX 060ACS
AO350PDFI 060AO AA350PDFI 060AA AR350PDMI 060AR ACS350PDMX 060ACS
AO400QDFI 060AO AA400QDFI 060AA AR400QDMI 060AR ACS400QDMX 060ACS
AO450RDFI 060AO AA450RDFI 060AA AR450RDMI 060AR ACS450RDMX 060ACS
AO500SDFI 060AO AA500SDFI 060AA AR500SDMI 060AR ACS500SDMX 060ACS
               
Lọc mùi dầu -OIL VAPOUR REMOVAL
AC010ABFI 010AA & 010AC Model m3/h Element
AC010BBFI 010AA & 010AC OVR100EBXX 288 100OVR
AC010CBFI 010AA & 010AC OVR150HBXX 576 100OVR
AC015BBFI 015AA & 015AC OVR200HBXX 1188 100OVR
AC015CBFI 015AA & 015AC OVR250JBXX  2232 100OVR
AC020CBFI 020AA & 020AC 2 x OVR250JB 4465 100OVR
AC020DBFI 020AA & 020AC 3 x OVR250JB 6696 100OVR
AC020EBFI 020AA & 020AC 4 x OVR250JB 8928 100OVR
AC025DBFI 025AA & 025AC 5 x OVR250JB 11160 100OVR
AC025EBFI 025AA & 025AC AC-0006G K009AA & K006AC
AC030EBFI 030AA & 030AC AC-0013G K017AA & K013AC
AC030FBFI 030AA & 030AC AC-0025G K030AA & K025AC
AC030GBFI 030AA & 030AC AC-0040G K058AA & K040AC
AC-0065G K145AA & K065AC AC-0085G K145AA & K085AC

Lọc bụi khô Lọc CO2 - PCO2
Model Element Model bar kg/h
AAR005ABMX 005AAR MF-5 4.1  
AAR005BBMX 005AAR PCO2/0 24.1 300
AAR005CBMX 005AAR PCO2/1 24.1 150
AAR010BAMX 010AAR PCO2/2 24.1 600
AAR010BAMX 010AAR PCO2/3 24.1 900
AAR010CAMX 010AAR Mplus 4000 24.1 1814
AAR015BBMX 015AAR Mplus 6000 24.1 2722
AAR015CBMX 015AAR Mplus 8000 24.1 3629
AAR020CBMX 020AAR Mplus 10000 24.1 4537
AAR020DBMX 020AAR      
AAR020EBMX 020AAR      
AAR025DBMX 025AAR      
AAR025EBMX 025AAR AAR055IBMX 055AAR
AAR030EBMX 020AAR AAR055JBMX 055AAR
AAR030FBMX 020AAR AAR050JBMX 050AAR
AAR030GBMX 020AAR AAR150NDMX 150AAR
AAR035FBMX 035AAR AAR200NDMI 200AAR
AAR035GBMX 035AAR AAR250ODMI 060AAR
AAR040GBMX 040AAR AAR300ODMI 060AAR
AAR040HBMX 040AAR AAR350PDMI 060AAR
AAR040HBMX 040AAR AAR400QDMI 060AAR
AAR050IBMX 050AAR AAR450RDMI 060AAR
AAR050JBMX 050AAR AAR500SDMI 060AAR

Sản phẩm liên quan