Ngôn ngữ : 

Parker
Parker Domnick hunter
Parker Hiross
Parker Zander

Tỉ giá ngoại tệ

16/12/2018

 • Mã NT
 • Mua vào
 • Bán ra
 • EUR
 • 26117.6
 • 26587.22
 • GBP
 • 28984.26
 • 29448.3
 • HKD
 • 2938.51
 • 3003.52
 • JPY
 • 199.16
 • 206.2
 • USD
 • 23255
 • 23345

Thời tiết

 

 

Liên kết website

Lượt truy cập


Thông tin sản phẩm

Thế hệ lọc cũ - Oil-XPlus

Thế hệ lọc cũ - Oil-XPlus

Oil-XPlus
Model Element Model Element Model Element Model Element
AO-0003G K003AO AA-0003G K003AA AR-0003G K003AR ACS-0003G K003ACS
AO-0009G K009AO AA-0009G K009AA AR-0009G K009AR ACS-0009G K009ACS
AO-0009GP K009AO AA-0009GP K009AA AR-0009GP K009AR ACS-0009GP K009ACS
AO-0017G K017AO AA-0017G K017AA AR-0017G K017AR ACS-0017G K017ACS
AO-0017GP K017AO AA-0017GP K017AA AR-0017GP K017AR ACS-0017GP K017ACS
AO-0030G K030AO AA-0030G K030AA AR-0030G K030AR ACS-0030G K030ACS
AO-0030GP K030AO AA-0030GP K030AA AR-0030GP K030AR ACS-0030GP K030ACS
AO-0058G K058AO AA-0058G K058AA AR-0058G K058AR ACS-0058G K058ACS
AO-0080G K145AO AA-0080G K145AA AR-0080G K145AR ACS-0080G K145ACS
AO-0125G K145AO AA-0125G K145AA AR-0125G K145AR ACS-0125G K145ACS
AO-0145G K145AO AA-0145G K145AA AR-0145G K145AR ACS-0145G K145ACS
AO-0205G K220AO AA-0205G K220AA AR-0205G K220AR ACS-0205G K220ACS
AO-0220G K220AO AA-0220G K220AA AR-0220G K220AR ACS-0220G K220ACS
AO-0330G K330AO AA-0330G K330AA AR-0330G K330AR ACS-0330G K330ACS
AO-0405G K430AO AA-0405G K430AA AR-0405G K430AR ACS-0405G K430ACS
AO-0430G K430AO AA-0430G K430AA AR-0430G K430AR ACS-0430G K430ACS
AO-0620G K620AO AA-0620G K620AA AR-0620G K620AR ACS-0620G K620ACS
AO-1000G K330AO AA-1000G K330AA AR-1000G K330AR ACS-1000G K330ACS
AO-0205FNT K220AONT AA-0205FNT K220AANT AR-0205FNT K220ARNT ACS-0205FNT K220ACSNT
AO-0330FNT K330AONT AA-0330FNT K330AANT AR-0330FNT K330ARNT ACS-0330FNT K330ACSNT
AO-0620FNT K620AONT AA-0620FNT K620AANT AR-0620FNT K620ARNT ACS-0620FNT K620ACSNT
AO-1000FNT K330AONT AA-1000FNT K330AANT AR-1000FNT K330ARNT ACS-1000FNT K330ACSNT
AO-1300FNT K330AONT AA-1300FNT K330AANT AR-1300FNT K330ARNT ACS-1300FNT K330ACSNT
AO-1950FNT K330AONT AA-1950FNT K330AANT AR-1950FNT K330ARNT ACS-1950FNT K330ACSNT
AO-3250FNT K330AONT AA-3250FNT K330AANT AR-3250FNT K330ARNT ACS-3250FNT K330ACSNT
AO-5200FNT K330AONT AA-5200FNT K330AANT AR-5200FNT K330ARNT ACS-5200FNT K330ACSNT
AO-7800FNT K330AONT AA-7800FNT K330AANT AR-7800FNT K330ARNT ACS-7800FNT K330ACSNT
               
Bộ lọc bằng thép không gỉ - Stainless Steel
AO-0009GSS K009AO AA-0009GSS K009AA AR-0009GSS K009AR ACS-0009GSS K009ACS
AO-0017GSS K017AO AA-0017GSS K017AA AR-0017GSS K017AR ACS-0017GSS K017ACS
AO-0030GSS K030AO AA-0030GSS K030AA AR-0030GSS K030AR ACS-0030GSS K030ACS
AO-0058GSS K058AO AA-0058GSS K058AA AR-0058GSS K058AR ACS-0058GSS K058ACS
AO-0080GSS K145AO AA-0080GSS K145AA AR-0080GSS K145AR ACS-0080GSS K145ACS
AO-0145GSS K145AO AA-0145GSS K145AA AR-0145GSS K145AR ACS-0145GSS K145ACS
AO-0220GSS K220AO AA-0220GSS K220AA AR-0220GSS K220AR ACS-0220GSS K220ACS
AO-0330GSS K330AO AA-0330GSS K330AA AR-0330GSS K330AR ACS-0330GSS K330ACS
AO-0405GSS K430AO AA-0405GSS K430AA AR-0405GSS K430AR ACS-0405GSS K430ACS
AO-0430GSS K430AO AA-0430GSS K430AA AR-0430GSS K430AR ACS-0430GSS K430ACS

Lọc bụi khô Lọc mùi dầu -OIL VAPOUR REMOVAL
Model Element Model Element
AAR-0003G K003AAR AC-0006G K009AA & K006AC
AAR-0009G K009AAR AC-0013G K017AA & K013AC
AAR-0009GP K009AAR AC-0025G K030AA & K025AC
AAR-0017G K017AAR AC-0040G K058AA & K040AC
AAR-0017GP K017AAR AC-0065G K145AA & K065AC
AAR-0030G K030AAR AC-0085G K145AA & K085AC
AAR-0030GP K030AAR    
AAR-0058G K058AAR AAR-1000G K330AAR
AAR-0080G K145AAR AAR-0205FNT K220AARNT
AAR-0125G K145AAR AAR-0330FNT K330AARNT
AAR-0145G K145AAR AAR-0620FNT K620AARNT
AAR-0205G K220AAR AAR-1000FNT K330AARNT
AAR-0220G K220AAR AAR-1300FNT K330AARNT
AAR-0330G K330AAR AAR-1950FNT K330AARNT
AAR-0405G K430AAR AAR-3250FNT K330AARNT
AAR-0430G K430AAR AAR-5200FNT K330AARNT
AAR-0620G K620AAR AAR-7800FNT K330AARNT